menu

  •  Tên đăng nhập dài tối thiểu 8 kí tự, tối đa 50 kí tự, tên đăng nhập chưa tồn tại trên Ancu.me
  • Mật khẩu dài tối thiểu 8 kí tự, tối đa 50 kí tự gồm có chữ và số
  • Email và số điện thoại phải chưa sử dụng cho việc đăng ký trên Ancu.me
  •  Nếu có sự cố liên quan đăng ký tài khoản, hãy liên hệ số điện thoại hỗ trợ sau: 0899 510 222 - 0899 517 222