menu

Xem luật đất đai mới nhất 2019 và các sửa đổi quan trọng

17:10 - 13/03/2019
Luật đất đai mới nhất thông qua dự thảo luật, xem ngay luật đất đai sửa đổi năm 2019 để tránh sai sót trong quy định sử dụng đất.

Luật đất đai năm 2019 hay được xem là luật đất đai mới nhất 2019 tính đến thời điểm hiện tại có những sửa đổi, bổ sung như thế nào trong chính sách quản lý đất đai. Mời các bạn cùng theo dõi luật đất đai 2019 có gì mới so với luật đất đai năm 2013 được ancu.me chia sẻ dưới đây:

Giới thiệu luật đất đai

Luật đất đai ra đời năm nào? Các quy định về đất đai được khởi nguồn từ năm 1953 với tên gọi Luật cải cách ruộng đất. Và hiện tại luật đất đai mới 2019 được sửa đổi, bổ sung là luật có hiệu lực mới nhất từ ngày 1/1/2019 theo Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch do quốc hội thông qua.

Trong đó, theo luật số 35/2018/QH14 có nội dung Luật đất đai 2013 sẽ được sửa đổi, bổ sung toàn bộ chương IV của Luật đất đai 2013. Cụ thể Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật đất đai 2019 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại chương IV và trở thành Luật đất đai 2013 sửa đổi 2019, gọi tắt là Luật đất đai 2019.

Luật đất đai sửa đổi 2019 mới nhất

Luật đất đai sửa đổi 2019 mới nhất

Như vậy, kể từ khi luật đất đai ra đời năm 1953 và cho tới nay đã có 5 Luật đất đai mới và 3 lần sửa đổi bổ sung. Cụ thể các giai đoạn ra đời, sửa đổi và thay thế luật đất đai như sau:

1. Luật cải cách ruộng đất 1953

2. Luật đất đai năm 1987

3. Luật đất đai năm 1993

4. Luật đất đai sửa đổi 1998

5. Luật đất đai sửa đổi năm 2001

6. Luật đất đai năm 2003

7. Luật đất đai năm 2013  

8. Luật đất đai sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Luật đất đai mới nhất 2019

Luật đất đai mới nhất năm 2019 (luật đất đai 2013 sửa đổi 2019) có các nội dung điều chỉnh liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và chiến lược nhà đất hiện nay. Luật đất đai có gì mới - Cùng tìm hiểu các nội dung luật đất đai mới 2019 được sửa đổi tiêu biểu, quan trọng dưới đây:

Những quy định mới quan trọng trong luật đất đai mới nhất 2019 sửa đổi

Những quy định mới quan trọng trong luật đất đai mới nhất 2019 sửa đổi

Bổ sung quy định về tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất

Theo luật đất đai 2019 sửa đổi bổ sung:

“ Điều 37. Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.

2. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.”

Như vậy, ngoài bổ sung quy định về tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất: Quốc gia là 30 - 50 năm, cấp huyện là từ 20 - 30 năm thì có xác định thời kỳ để quy hoạch là 10 năm. Đồng thời sẽ không còn quy định về định hướng sử dụng đất 10 năm mà thay vào đó là quy định xác định diện tích các loại đất theo từng thời kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm cho đất an ninh quốc phòng, cấp tỉnh và hàng năm đối với cấp huyện.

Xem thêm bài viết thông tin về  giấy phép xây dựng tại ancu.me.

Rút ngắn thời hạn công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo quy định thì thời hạn công khai kế hoạch quy hoạch, sử dụng đất sẽ rút ngắn từ 30 ngày xuống còn là chậm nhất trong vòng 15 ngày tính từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bổ sung sửa đổi về quy hoạch, kế hoạch sự dụng đất trong luật đất đai 2019

Bổ sung sửa đổi về quy hoạch, kế hoạch sự dụng đất trong luật đất đai 2019

Sửa đổi căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Các căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh, huyện và đất quốc phòng, an ninh thay đổi so với trước. Cụ thể:

a) Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia

- Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia gồm có:

 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh.

- Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm:

 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;
 • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của cả nước;
 • Nhu cầu sử dụng đất 5 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh;
 • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

- Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

 • Tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện;
 • Định mức sử dụng đất;
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất

- Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

 • Kế hoạch sử dụng đất quốc gia; nội dung phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;
 • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của cấp tỉnh;
 • Nhu cầu sử dụng đất 5 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện;
 • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp

- Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Quy hoạch tỉnh;
 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã;
 • Định mức sử dụng đất;
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

- Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
 • Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm: Làm sao biết đất có quy hoạch hay không cụ thể.

Giải quyết phát sinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai mới 2019 sửa đổi

Giải quyết phát sinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai mới 2019 sửa đổi

Giải quyết phát sinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1/1/2019

Luật đất đai 2019 sửa đổi, bổ sung mới có hiệu lực pháp luật từ ngày 1/1/2019 điều này có nghĩa sẽ có những phát sinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ thời gian này. Cách giải quyết được quy định như sau:

 • Việc xử lý chuyển tiếp quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quốc phòng, an ninh, cấp tỉnh được quyết định, phê duyệt hoặc đã được lập, thẩm định trước ngày 01/01/2019 mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 • Kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt trước ngày 01/01/2019 thì thực hiện hết thời kỳ kế hoạch sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 46 của Luật đất đai mới 2019.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã triển khai lập, điều chỉnh, thẩm định trước ngày 01/01/2019 thì tiếp tục được lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013, nhưng phải được phê duyệt trước ngày 1/7/2019.

Quy định sửa đổi, bổ sung về đất sử dụng cho khu kinh tế

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 151 về đất sử dụng cho khu kinh tế. Cụ thể đất sử dụng cho khu kinh tế gồm đất để xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và là diện tích đất sử dụng cho các khu chức năng bao gồm:

 • Khu phi thuế quan
 • Khu bảo thuế
 • Khu chế xuất, khu công nghiệp
 • Khu giải trí, khu du lịch
 • Khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và một số các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế

Ngoài ra các quy định sửa đổi, bổ sung xác định các vấn đề liên quan đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chi tiết, rõ ràng về trách nhiệm hơn như:

 • Nguyên tắc lập, hệ thống, công bố, thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất
 • Các phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất ở các đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch của tỉnh.
 • Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Lấy ý kiến, thẩm định, điều chỉnh, tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất
 • Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên đây là toàn bộ những nội dụng của luật đất đai mới 2019 sửa đổi bổ sung chương IV về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Mời các bạn cùng xem sửa đổi, bổ sung chi tiết Tại đây.

Tham khảo thêm bài viết: Cách viết mẫu đăng tin bán đất miễn phí hiệu quả hút ngàn view

Tin nổi bật
Tin mới nhất