menu

Quy chế, mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng, nhân công mới nhất

17:15 - 27/11/2018
Xem quy chế, đơn giá giao khoán, download hợp đồng giao khoán xây dựng thi công nhà ở, nhân công, mẫu biên bản thanh lý hợp đồng.

Giao khoán là một hoạt động thường diễn ra trong đời sống hàng ngày ở nhiều lĩnh vực từ giao khoán đất, giao khoán việc, giao khoán thi công công trình xây dựng và tất cả đều tồn tại dưới hình thức hợp đồng. Bản chất của hợp đồng giao khoán hay còn gọi là hợp đồng khoán việc là những thỏa thuận về công việc mang tính chất ngắn hạn, thời vụ, không ổn định.

Loại hợp đồng này thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình nhà ở… bởi phù hợp đặc thù của nghề xây dựng là không cố định nơi làm việc, thời gian, nhiều loại việc. Vì vậy loại hợp đồng thuê nhân công, giao khoán việc trong xây dựng thi công công trình được sử dụng phổ biến, dễ dàng quản lý, phân công lao động.

Vậy quy chế pháp lý của hợp đồng giao khoán xây dựng công trình là gì. Ancu.me sẽ giúp bạn tìm hiểu về loại hợp đồng này.

Quy định về hợp đồng giao khoán trong xây dựng công trình

Quy định về hợp đồng giao khoán trong xây dựng công trình

Quy chế giao khoán trong xây dựng công trình

Hợp đồng giao khoán xây dựng về bản chất chính hợp đồng dịch vụ theo quy định của Luật dân sự tại Điều 513, Bộ luật Dân sự: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Bởi vậy hợp đồng giao khoán xây dựng là thỏa thuận của bên giao khoán và bên nhận khoán. Trong đó bên giao khoán giao một số công việc nhất định và bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành công việc như thỏa thuận và bàn giao kết quả công việc cho bên giao khoán và nhận tiền công, thù lao như đã thỏa thuận.

Hợp đồng giao khoán trong xây dựng gồm có 2 loại:

Hợp đồng giao khoán việc toàn bộ

Bên giao khoán sẽ giao toàn bộ chi phí vật chất lẫn chi phí nhân công lao động có liên quan đến các hoạt động xây dựng cho bên nhân giao khoán tự bố trí, quản lý và nội dung thỏa thuận và thù lao.

Hợp đồng khoán việc từng phần trong xây dựng

Bên giao khoán giao công việc và tự sắp xếp vấn đề chi phí vật liệu, nhân công. Người nhận khoán phải lo công cụ lao động nhưng được bên giao khoán trả tiền khấu hao công cụ và tiền công lao động. (Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở, công trình khác).

Phụ thuộc vào loại công việc mà bên giao khoán sẽ lựa chọn hình thức giao khoán toàn bộ hoặc từng phần việc với các loại việc và chi phí thù lao khác nhau.

Quy chế chính sách, thuế ở hợp đồng giao khoán nhân công, công việc trong xây dựng

Quy chế chính sách, thuế ở hợp đồng giao khoán nhân công, công việc trong xây dựng

Quy định về BHXH, thuế đối với hợp đồng giao khoán xây dựng

Bảo hiểm xã hội đối với trong hợp đồng giao khoán nhân công

Đối với hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở... thì quan hệ giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán không phải là hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động mà đây bản chất là hợp đồng giao khoán công việc.

Do đó vấn đề về bảo hiểm xã hội đối với người lao động sẽ không đặt ra vị không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội. Bởi thế cho nên dù là cá nhân hay đại diện nhóm người nhận khoán viêc sẽ không được khai báo nộp BHXH.

Thuế trong hợp đồng khoán công việc xây dựng

Vấn đề về thuế trong hợp đồng khoán việc, nhân công xây dựng sẽ cần tính đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Đối với những công ty xây dựng: nếu có hợp đồng khoán giao khoán nhân công xây dựng công trình ký với từng cá nhân và có chứng từ thanh toán, có khấu trừ thuế TNCN của từng cá nhân nhận giao khoán, thì chi phí trong đơn giá giao khoán xây dựng cho nhân công vẫn được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

- Trách nhiệm khấu trừ nộp thuế TNCN

Khoản TNCN sẽ do công ty xây dựng thuê khoán nhân công có trách nhiệm khấu trừ của người nhận khoán việc. Điều 25, Thông tư 111/2013 về hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân: “…có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập, trước khi trả cho cá nhân."

Nếu là cá nhân ký hợp đồng khoán việc xây dựng thì người này có trách nhiệm phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công từ việc thực hiện hợp đồng giao khoán đó.

Nếu là doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng thì doanh nghiệp giao khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nhận khoán và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân này.

Nếu trong trường hợp cá nhân nhận khoán ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thì công ty giao khoán không phải cung cấp chứng từ.

- Căn cứ tính thuế chính TNCN

Căn cứ tính thuế TNCN là đơn giá thù lao nhân công trong hợp đồng giao khoán theo Điều 2, khoản 2, điểm c, Thông tư 111/2013.

Đối với trường hợp có một người cá nhân đại diện cho nhóm nhận khoán đứng tên trong hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng ký với doanh nghiệp xây dựng và nhận toàn bộ số tiền công của nhận công và về chi thì cơ quan thuế sẽ truy thu thuế người nhận tiền thay cho cả nhóm với mức thuế suất cao nhất có thể lên đến 30%.

Do vậy, khi thỏa thuận, ký kết hợp đồng giao khoán nhân công nên ghi rõ tính chất đại diện của “trường nhóm” nhân công lao động để tránh bị hiểu là thu nhập đó là của 1 người và bị tính thuế suất cao.

Trình tự giao khoán công trình xây dựng, thanh lý hợp đồng khoán việc

Trình tự giao khoán công trình xây dựng, thanh lý hợp đồng khoán việc

Các bước giao khoán công trình xây dựng, thanh lý hợp đồng khoán việc

Tùy thuộc vào hình thức giao khoán xây dựng là toàn bộ hay một phần, quy mô của công việc giao khoán mà việc thực hiện giao khoán việc có thể xác lập khác nhau từ hợp đồng miệng tới văn bản.

Đối với các công trình quy mô lớn, có công ty xây dựng tham gia thì việc đảm bảo các quy trình thực hiện giao khoán việc cần đảm bảo nhằm thuận lợi trong việc quản lý, đảm bảo tiến bộ, chi phí tốt nhất.

Ancu.me trang thông tin nhà đất sẽ chia sẻ về các bước, trình tự ký kết thực hiện hợp đồng giao khoán xây dựng đối với các công trình của công ty xây dựng.

Giai đoạn chuẩn bị hợp đồng giao khoán việc xây dựng

Lập dự toán công trình

Phòng kinh tế, kỹ thuật công ty có trách nhiệm lập dự toán công trình xây dựng để làm căn cứ xác định đơn giá giao khoán xây dựng phù hợp. Đồng thời, phòng kỹ thuật cũng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện thi công rõ ràng giúp việc chuẩn bị ký kết hợp đồng xây dựng xác định đầy đủ các công việc cần giao khoán từ chi phí tới nhân công.

Giao hồ sơ dự toán công trình

Bên giao khoán công trình phải giao hồ sơ dự toán cho bên nhận giao khoán trước khi ký hợp đồng để bên nhận giao khoán xem, tính toán các chỉ tiêu cần thiết, các thỏa thuận hợp đồng giao khoán với bên giao khoán.

Bên nhận khoán sẽ cần chuẩn bị hồ sơ về biện pháp thi công, kế hoạch tổ chức thi công công trình và xác định các kế hoạch về thời gian thi công, sử dụng nhân công lao động và gửi lại cho bên giao khoán xem xét.

Giai đoạn thực hiện ký hợp đồng xây dựng

Khi 2 bên có những thỏa thuận về việc nhận thi công công trình xây dựng có thể ký kết hợp đồng xây dựng hình thức là hợp đồng giao khoán công việc toàn bộ hoặc hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng một phần… Điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, thỏa thuận của các bên.

Về hình thức ký kết hợp đồng giao khoán thi công xây dựng giữa công ty và đội nhận khoán sẽ bằng văn bản và do giám đốc hoặc được giám đốc ủy quyền ký với đại diện bên nhận giao khoán như đôi trường đội nhân công, thi công.

Giai đoạn thực hiện hợp đồng giao khoán việc

Đây là giai đoạn mà hợp đồng giao khoán được thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng từ quản lý tới giám sát thi công công việc của đội nhân công và cấp pháp các vật liệu, tiền bạc phục vụ thi công, tiền nhân công theo thỏa thuận.

Giai đoạn nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giao khoán việc

Đây là giai đoạn mà các bên trong hợp đồng giao khoán công việc sẽ phải thực nghiệm thu và có biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đầy đủ và làm căn cứ để thanh lý hợp đồng giao khoán.

Hai bên giao và nhận khoán phối hợp nghiệm thu khối lượng, đáng giá chất lượng công trình và thanh toán với bên nhận giao khoán các giá trị lợi ích đã thỏa thuận khi làm biên bản thanh lý hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán công việc trong xây dựng sẽ có các thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng giao khoán công việc và những quyền lợi và nghĩa vụ còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng.

Mẫu hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán việc thi công xây dựng

Mẫu hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán việc thi công xây dựng

Các mẫu hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán việc

Trong hoạt động giao khoán việc xây dựng có nhiều loại hợp đồng giao khoán có thể là giao khoán toàn bộ hoặc giao khoán một phần (hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng)

Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng nhà ở

Với mẫu hợp đồng giao khoán công việc xây dựng hay hợp đồng giao khoán thi công xây dựng là căn cứ pháp lý xác định quyền và nghĩa vụ của bên giao khoán và bên nhận giao khoán từ công việc tới vấn đề tiền công, chi phí và quyết toán thuế của công ty xây dựng.

Vì vậy, việc thực hiện thỏa thuận ký kết hợp đồng cần đảm bảo sự chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ các bên nhằm tránh những phát sinh mâu thuẫn và căn cứ giải quyết khi có tranh chấp.

Tải ngay mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng nhà ở 2018 mới nhất: tại đây

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng

Nếu bạn cần xin mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng hãy tham khảo mẫu hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng mới nhất và được sử dụng rộng rãi cho các loại công trình xây dựng dưới đây:

Download mẫu hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán việc

Nghiệm thu là công việc bắt buộc để kiểm tra xem bên nhận khoán có thực hiện đúng các yêu cầu trong hợp đồng thuê khoán xây dựng hay không. Khi nghiệm khu nếu nội dung công việc đã đạt yêu cầu thì các bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán công việc, nhân công.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán là căn cứ để chấm dứt thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong biên bản thanh lý có thể chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của bên giao khoán và bên nhận khoán khi kết thúc hợp đồng, làm rõ trách nhiệm pháp lý.

Tải mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng giao khoán tại đây

Trên đây là những thông tin về hình thức giao khoán xây dựng về quy chế pháp lý, các quy định về trách nhiệm của các bên trong hợp đồng giao khoán công việc thi công công trình xây dựng và với nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Mong rằng bài viết trên đây sẽ thực sự hữu ích đối với người đang có nhu cầu giao khoán và nhận giao khoán trong xây dựng.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Giao khoán đất là gì? Hồ sơ, mẫu hợp đồng giao khoán theo quy định

Tin nổi bật
Tin mới nhất